Khóa học này được đánh giá như thế nào?

Giới thiệu về giáo viên chuyên gia IELTS của chúng tôi

Không có đánh giá chính thức nào. Sẽ có các đánh giá liên tục được cung cấp trong suốt khóa học, bao gồm các câu hỏi tự động trên máy tính, cũng như phản hồi cá nhân về các nhiệm vụ từ giáo viên của chúng tôi.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi