IELTS Coach Express – Có gì trong đó?

English Online Giới thiệu về ba khóa học luyện thi IELTS của chúng tôi

Gói IELTS Coach này bao gồm 10 tín chỉ lớp học. Bạn có thể sử dụng tín chỉ lớp học của mình để đăng ký sự kết hợp phù hợp với riêng bạn giữa các lớp học riêng hoặc nhóm, kiểm tra thực hành nói và hướng dẫn viết. Một lớp nhóm sử dụng 1 tín chỉ và một lớp cá nhân sử dụng 2 tín chỉ.

Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp bạn

Gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ với chúng tôi